استادیار ایمنی شناسی پزشکی
گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات لیشمانیوز
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تلفن تماس : 44018367

 mojadadi@gmail.com