دکتر هادی لطفی

استادیار باکتری‌شناسی

گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات لیشمانیوز

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن تماس: 44018363

hadilotfi85@yahoo.com