تاریخچه

ليشمانيوز جلدي يكي از شايعترين و مهم ترين بيماري هاي انگلي در ايران بعد از مالاريا محسوب مي گردد. ساليانه حدودا 20 هزار مورد جديد از اين بيماري از نقاط گوناگون كشور گزارش مي شود كه آمار واقعي آن چندين برابر آمار گزارش شده مي باشد. استان هايي مانند خراسان، يزد، بوشهر، فارس، خوزستان، ايلام و اصفهان بالاترين ميزان بروز اين بيماري را در كشور دارا هستند . لذا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای فعالیت های پژوهشی خود، مرکز تحقیقات لیشمانیوز را به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 17/5/95 در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، تاسیس نمود. مركز تحقيقات ليشمانيوز دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تالش مي نمايد تا با استفاده از توان اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و كاركنان، بستر مناسبي جهت ترغيب، جذب و بكارگيري محققين در زمينه بيماري ليشمانيوز فراهم نمايد. عالوه بر اين، با بهره گيري از مستندات علمي و بر مبناي تفكرآموزشي جامعه نگر، در جهت ارتقاء سالمت مردم شهرستان سبزوار(به عنوان يكي از كانونهاي اندميک ليشمانيوز) و ايران گامهاي بلندي بر دارد.

اهداف

1.       ارتقاء كمي و كيفي تحقيقات و توليد دانش در زمينه ليشمانيوز

2.       انجام تحقيقات بنيادي، كاربردي در زمينه شناخت، كنتـرل و بهينـه سـازي روشـهاي درمـاني ليشمانيوز، به منظور بكارگيري موثر نتايج پژوهشها

3.       گسترش ارتباطات و همكاريهاي ملي و بين المللي

4.       يجاد مركز آموزشي و توانمند سازي نيروي انساني در سطوح مختلف از طريق بر گزاري كارگاه، سـمينار و كنگره در زمينه جديد ترين يافته هاي علمي در خصوص ليشمانيوز

5.       انجام تحقیقات بنیادي، کاربردي در زمینه شناخت، کنتـرل و بهینـه سـازي روشـهاي درمـانی لیشمانیوز، به منظور بكارگیري موثر نتايج پژوهشها

6.       بستر سازي جهت تكميل چرخه تحقيقات كاربرد ي از پژوهش تا درمان بـه منظـور بكـارگيري مـوثر نتـا يـج پژوهشها

7.       بستر سازي جهت ارائه دستاورد هاي درماني و آموزشي مركز و ارائه به گروههاي ذيـربط و كمـک بـه ارتقـاء سطح آگاهي جامعه در خصوص بيماري ليشمانيوز

8.       برگزاري منظم جلسات ژورنال كالب، کارگا های آموزشی و پژوهشی در مرکز تحقیقات لیشمانیوز

9.       فراهم نمودن بستر الزم جهت شركت اعضاي فعال مركز در دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت داخل و خارج كشور

10.   فراهم نمودن شرايط و امكانات الزم جهت شركت ساالنه اعضاي فعال مركز در كارگاه هـا، سـمينارها و كنفرانسـهاي - استاني، منطقه اي، كشوري و بين المللي

.